Blog

โมดูล BizProduction เพื่อธุรกิจการผลิต

โมดูล BizProduction เป็นโมดูลสำหรับธุรกิจการผลิต ออกแบบมาช่วยให้คุณเพิ่มความพึงพอของลูกค้า ด้วยการส่งสินค้าตรงเวลา และในราคาที่เหมาะสม  โดยระบบจะช่วยตั้งแต่ การวางแผนการผลิต เช่น ตรวจสอบวัตถุดิบว่าเพียงพอ การเช็คเครื่องจักรทีี่ว่าง การคำนวณแผนการส่งมอบ  นอกจากนี้ยังควบคุมการเบิกวัตถุดิบ การส่งมอบงานระหว่างแผนกและสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนบันทึกของเสียและค่าใช้จ่ายในที่เกิดขึ้น  ซึ่งระบบจะนำไปคำนวณต้นทุนสินค้าระดับ lot ได้

— เราทำให้ธุรกิจคุณให้ง่าย และเป็นเรื่องสนุกทุกๆวัน คิดจะขยา่ยธุรกิจ คิดถึง BizVelocity —productionPlanning_445x273

Posted in: สินค้า

Leave a Comment (0) ↓

Login
Lost your password?