ค้าส่งและค้าปลีก

ค้าส่งและค้าปลีก

ธุรกิจในกลุ่มค้าส่งและขายปลีกต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายทาง ทั้งแบบเศรษฐกิจแบบมหภาคและแบบจุลภาค อาทิ เช่น การผันผวนของพฤติกรรมของผู้บริโภค การผันแปรของอุปทาน การแข่งขันอย่างสูง รวมไปถึงกฏระเบียบทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ธุรกิจยังมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าขนส่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารสาขา

ธุรกิจในกลุ่มนี้เผชิญกับความท้าทายดังต่อไปนี้

  • การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ – เพื่อลดเวลาในการส่งสินค้า การจัดเส้นทางการส่งของ การตรวจสอบสถานะการส่งของออนไลน์ ตลอดจนการบริหารคลังสินค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อลดค่าขนส่งและค่าจัดเก็บ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • การรองรับการตั้งราคาและโปรโมชั่นที่ซับซ้อน – ธุรกิจต้องรองรับ การตั้งราคาและโปรโมชั่นได้หลายหลายรูปแบบ หลายระดับ และซับซ้อน ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  • การขยายตัวของธุรกิจ – แรงกดดันทัังจากเศรษฐกิจและตลาดบังคับให้ธุรกิจในกลุ่มนี้ต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีระบบบริหารจัดการภายในที่รัดกุม มีระบบห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และมีกลยุทธและการบริหารการตลาดที่ดี

BizVelocity Solutions:

Login
Lost your password?