Blog

การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม

purchase order log

ระบบ BizVelocity ERP รองรับการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม โดยเริ่มจากแต่ละคลังสินค้าสามารถออกใบขอซื้อเพื่อเติมสต็อกหรือเพื่อใช้ในโครงการที่กำลังจะมาถึง จากนั้นฝ่ายจัดซื้อจะรวบรวมสินค้าที่ต้องการของแต่ละคลังเพื่อคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม ทั้งในแง่ราคา,คุณภาพและเวลาในการส่งมอบ และเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้านั้น พนักงานที่คลังสินค้าสามารถตรวจสอบสินค้าเทียบกับยอดสั่งซื้อทันที และทีมที่สำนักงานใหญ่ก็สามารถตรวจสอบยอดสต็อคแบบเรียลไทม์ ฝ่ายบัญชีจะได้รับยอดรับสินค้าเพื่อนำไปรับใบแจ้งหนี้ รับวางบิล ตลอดจนผ่านไปยังฝ่ายการเงินเพื่อทำการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดนัด ระบบช่วยให้การจัดซื้อของบริษัทเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อแต่ละฝ่ายอัตโนมัติ ลดความผิดพลาด ลดงานซ้ำซ้อน

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่

Leave a Comment (0) ↓

Login
Lost your password?