Blog

โมดูล BizQuality เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร อีเลคทรอนิกส์ และอื่นๆ

โมดูล BizQuality ออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านคุณค่าที่เรียกว่า คุณภาพ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะในบางกลุ่มอุตสาหกรรมถูกบังคับโดยกฏหมายในประเทศไทยว่าสินค้่าทีีจำหน่ายจะต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อุปโภค อย่างเช่น มาตรฐาน GMP และ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ มาตรฐาน มอก สำหรับอุตสาหกรรมอิเคทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้การที่ธุรกิจสามารถผลิตในสินค้าในระดับมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น จะสามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ เช่น มาตรฐาน halal สำหรับอาหารที่ต้องการส่งไปยังประเทศอิสลาม หรือ มาตรฐาน BRC สำหรับอาหารที่ต้องการส่งออกไปที่ยุโรป เป็นต้น

16013936-textile-factory-worker-and-quality-controller-checking-quality

Posted in: สินค้า, ไม่มีหมวดหมู่

Leave a Comment (0) ↓

Login
Lost your password?