ระบบ BizStandard

BizStandard

ระบบเพื่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยครอบคลุมตั้งแต่

  • กระบวนการขอซื้อไปจนถึงการชำระเงิน
  • กระบวนการขาย ไปจนถึงการเก็บเงินจากลูกค้า
  • การควบคุมวงเงินเครดิตลูกค้า
  • การติดตามสถานะลูกหนี้เจ้าหนี้
  • รองรับเอกสารต่างๆของภาครัฐ อาทิ เช่น ภงด 3, ภงด 53, และ ภพ 30 ฯลฯ
  • การควบคุมสต็อกสินค้า สามารถกำหนดจุดต่ำสุด จุดสูงสุด พร้อมความสามารถในการสร้างใบขอซื้ออัตโนมัติ
  • การปิดงบเพื่อออกรายงานการเงิน ทั้ง งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ

Login
Lost your password?