Blog

โมดูล BizPOS เพื่อธุรกิจค้าปลีก

โมดูล BizPOS ออกแบบมาเพื่อธุรกิจค้าปลีกซึ่งมักจะมีรูปแบบธุรกิจที่มีหลายสาขา ซึ่งมักจะมีปัญหาการในการสื่อสารระหว่างกันสำนักงานใหญ่กับสาขา โมดูล BizPOS ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสือสารดีขึ้น โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำนักงานใหญ่จึงสามารถรู้ยอดสต็อก และยอดเงินหน้าร้านแบบ real-time ตลอดจนการปรับโปรโมชั่น ปรับราคาจากส่วนกลางก็มีผลทันทีทุกสาขาทั้งประเทศ BizPOS ออกแบบให้สามารถทำงานผ่าน Web Browser และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค้ด และลิ้นชักเก็บเงินได้

— การทำธุรกิจค้าปลีกจึงเป็นเรื่องง่ายและสนุกทุกวัน คิดจะขยายธุรกิจ คิดถึง BizVelocity —
bizPOS_445x273

Posted in: สินค้า

Leave a Comment (0) ↓

Login
Lost your password?