อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่ม เป็นกลุ่มที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ในขณะที่ทุกฝ่ายต้องเจอกับกฏระเบียบของมาตรฐานอาหารที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น, การเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภค, รวมไปถึงการย้ายฐานการผลิตไปแหล่งใหม่ ในการที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานขายและการตลาด การพัฒนาสินค้า, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ตลอดจนการควบคุมต้นทุนนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องใช้ข้อมูลที่แม่นยำเพื่อปรับกลยุทธตามตลาดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

ความท้าทาย:

  • การแข่งขันในตลาดสูง ซึ่งอาจหมายถึงการผลิตสินค้าเพื่อเฉพาะในแต่ละภูมิประเทศ ภูมิภาค ซึ่งมีกฏระเบียบ รสนิยม ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป
  • ธุรกิจต้องพึ่งพาห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดในการวางจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีอำนาจในการต่อรองที่สูงมาก จนทำให้ธุรกิจมีอัตรากำไรต่ำ
  • การเพิ่มกฏระเบียบของมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารที่เพิ่มมากขึ้น  (GMP, HACCP, BRC, Halal, etc. )

ความต้องการ:

  • การบริหารคลังสินค้า การหยิบสินค้า ตามวันหมดอายุ ทราบจำนวนสินค้าของแต่ละ Lot Number อย่างแม่นยำ
  • การคำนวณต้นทุนสินค้าแต่ละรายการแยก ตาม Job Order หรือ Batch การผลิต
  • การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ (Supply Chain Management – SCM)
  • การควบคุมอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Food Safety and Traceability)
  • BizVelocity ERP เหมาะสำหรับ โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น อาหารปรุงสุก อาหารสดแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง ผักและผลไม้กระป๋อง โรงเชือดชำแหละ โรงสีข้าว เป็นต้น

BizVelocity Solutions:

Login




Lost your password?