โมดูล BizQuality

โมดูล BizQuality

BizQuality

โมดูลสำหรับจัดการคุณภาพการผลิต เหมาะสำหรับธุรกิจการผลิตที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการติดตามคุณภาพสินค้าอย่างเข้มข้น หรือ ธุรกิจส่งออกที่มักถูกกีดกันด้วยกฏระเบียบและมาตรฐานของสินค้าในประเทศเป้าหมาย  เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์เป็นต้น

Features:

  • สามารถตั้งมาตรฐาน กลุ่มคำถาม และคำถามในการตรวจสอบได้เอง (GMP, ISO, Halal, ฯลฯ)
  • สามารถกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบสินค้าได้หลายรูปแบบ ทั้งก่อนการซื้อ หลังซื้อ ก่อนผลิต และหลังผลิต
  • บันทึกผลการตรวจสอบ พร้อมคำนวณเกรดสินค้าให้อัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกเวอร์ชั่นชุดมาตรฐาน และชุดเกณฑ์ตรวจสอบสินค้าไว้สำหรับอ้างอิงภายหลังได้
  • เชิ่อมต่อกับฝ่ายผลิต, คลังสินค้า และจัดซื้อแบบ real-time
  • สามารถตรวจสอบย้อนกลับการใช้วัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ (Traceability) สามารถค้นหาได้ทั้งแบบ backward และ forward

Login
Lost your password?