Module: BizService

BizService

โมดูลออกแบบเพื่อธุรกิจที่ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย เช่น การรับจ้างผลิต การติดตั้งสินค้า การซ่อมบำรุงสินค้า เป็นต้น

Features:

  • สามารถกำหนดสูตรการบริการ (Bill Of Material — BOM) โดยกำหนดสินค้า, ผลิตผลพลอยได้, ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายทางตรง, และบัญชีงานระหว่างทำได้ไม่จำกัด
  • รองรับการใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
  • สามารถกำหนดผู้ใช้ และสิทธิการทำงานสำหรับแต่ละหน่วยการบริการได้
  • รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เพือการวิเคราะห์, การควบคุมและวางแผนการบริการ  เช่น รายงานต้นทุนการบริการ รายงานแผนการบริการ เป็นต้น

Login
Lost your password?